Termes i condicions generals d’admissió i per a la utilització d’entrades

1. Àmbit d’aplicació:

La utilització d’una entrada (l’“Entrada”) per assistir a qualsevol de les representacions de l’espectacle “Rebel” del Cirque du Soleil (l’“Espectacle”), organitzat per Andorra Turisme, SAU (l’“Organitzadora”), amb domicili al c/Prat de la Creu, núm. 59-65, escala D, 4t. pis, i les condicions d’admissió al recinte en el qual es representa l’Espectacle, estaran subjectes als següents termes i condicions generals (els “Termes i Condicions Generals”) que estableix l’Organitzadora. L’Espectacle tindrà lloc al recinte del Parc Central d’Andorra la Vella (el “Recinte”).

2. Acceptació dels Termes i condicions generals:

Tota persona que compri, posseeixi i/o utilitzi una Entrada (el “Titular de l’Entrada”):

  1. Queda obligada a haver llegit, entès i acceptat aquests Termes i Condicions Generals, i els accepta de manera íntegra i irrevocable.
  2. Declara que té capacitat suficient per assumir el punt anterior; en cas de ser menor d’edat, declara que la té el seu representant legal o l’adult que l’acompanya.
  3. Assumeix totes les obligacions que es disposen aquí i s’obliga al compliment, en tot moment, de les instruccions proporcionades per megafonia i també de les que proporcioni el personal de seguretat i el que s'encarregui de la gestió i de la seguretat de l’Espectacle.
  4. Assumeix que l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquests Termes i Condicions Generals donarà dret a l’Organitzadora a cancel·lar automàticament l’Entrada, i en conseqüència a negar l’accés al recinte al qui la porti

Alguns apartats d’aquests Termes i condicions generals es reproduiran de manera breu en el revers de les entrades.

3 Especificitats de l’Entrada:

L’Organitzadora emetrà dues categories d’Entrada: Entrada de pagament amb seient numerat ( “Entrada de pagament amb seient numerat”) i entrada gratuïta dempeus (“Entrada gratuïta dempeus”), a la zona habilitada per a aquesta finalitat. En aquests Termes i Condicions Generals, si no es fa cap precisió, el terme “Entrada” fa referència a les dues categories d’entrades.

Tota Entrada és personal i intransferible, i dona accés únicament al Recinte per a la representació de l’Espectacle que s’hi indica.

Tots els menors d’edat hauran de disposar d’una Entrada per accedir al Recinte i anar acompanyats d’un adult amb Entrada, llevat dels menors de 3 anys, sempre que vagin acompanyats del Titular d’una Entrada de Pagament amb Seient Numerat, amb qui el menor haurà de compartir el seient.

Queda terminantment prohibit vendre, posar a la venda, subhastar, revendre o donar, sota qualsevol títol o circumstància,  una Entrada sense el consentiment formal de l’Organitzadora.

L’Organitzadora no garanteix l’autenticitat de l’Entrada si no s’ha adquirit o obtingut a través dels punts de venda o distribució oficials.

Un cop emesa l’Entrada, no se n’admeten canvis ni devolucions.

El Titular de l’Entrada ha de conservar-la durant tota la durada de l’Espectacle per motius de verificació.

L’Organitzadora es reserva el dret d’alterar o modificar el programa i l’hora d’inici de l’Espectacle; qualsevol reclamació en relació amb aquesta qüestió s’haurà de formalitzar davant l’Organitzadora, amb la presentació de l’Entrada.

4. Accés al Recinte i seguretat:

Quan accedeixi al Recinte, es podrà fer un registre al Titular de l’Entrada, segons el que disposa la Llei, i se li podrà requerir que mostri el seu document d’identitat.

L’Organitzadora es reserva el dret d’admissió.

Queda estrictament prohibit fumar en tot el Recinte. L’accés al Recinte amb animals estarà prohibit, llevat dels gossos pigall.

El Recinte obrirà les portes 2 hores abans de l’inici de l’Espectacle. Quan hagi començat l’Espectacle,  l’Organitzadora podrà discrecionalment denegar l’accés al Recinte.

Per motius de seguretat, els cotxets i les cadires de passeig de nadons no podran estacionar-se a la zona habilitada per al públic dempeus i estaran obligats a romandre fora d’aquest espai, evitant en tot moment l’obstrucció dels espais habilitats com a sortides. Els cotxets i les cadires de passeig de nadons s’han d’aparcar en l’espai sense vigilància habilitat per a aquesta finalitat per l’Organitzadora, que declina tota responsabilitat en relació amb aquesta qüestió. Aquest any al recinte no hi ha grada infantil, ja que la configuració tècnica de l’espectacle no en permet la col·locació.

No es permet l’accés al Recinte amb qualsevol objecte considerat inadequat i/o perillós per l’Organitzadora, i queda totalment prohibit l’accés amb llaunes, ampolles amb tap, ampolles o recipients sense tap de més de 500 ml de capacitat o més que no siguin de plàstic tou, aliments, cadires, tamborets, qualsevol tipus de seient, cascs de moto i càmeres fotogràfiques. L’Organització es reserva el dret de prohibir l’accés al recinte amb paraigües amb punxa o paraigües no plegables.

El Titular de l’Entrada és responsable de vetllar dins del Recinte per la seva seguretat personal i per la de menors d’edat o altres persones sense capacitat legal d’obrar, o amb capacitat limitada, que utilitzin Entrades de les quals sigui responsable el Titular de l’Entrada; també accepta tots els riscos o perills que ell mateix o aquestes persones poguessin córrer o experimentar per l’assistència a l’Espectacle, i renuncia a qualsevol tipus de demanda contra l’Organitzadora relacionada amb aquests riscos i perills.

5. Entrades perdudes, robades o malmeses:

L’Organitzadora no restituirà cap Entrada, independentment del motiu de la sol·licitud de restitució, ja sigui la pèrdua o el robatori de l’Entrada.

L’Entrada només serà vàlida si està sencera i en bones condicions, sense indicis d’haver estat esmenada o falsificada. El fet d’alterar o malmetre l’Entrada pot suposar la denegació de l’accés al Recinte.

Per raons de seguretat, l’Organitzadora no està obligada a expedir duplicats de l’Entrada, ja que els duplicats podrien donar accés al Recinte a més espectadors dels que el Recinte pot allotjar en condicions òptimes de seguretat.

6. Cancel·lació de l’Espectacle:

En cas de cancel·lació de l’Espectacle per qualsevol motiu, únicament tenen dret a la devolució de l’import els posseïdors d’una Entrada de pagament amb seient numerat. La reclamació s’ha de fer arribar a l’establiment on s’hagi adquirit l’Entrada, segons les condicions establertes en el moment de la venda; caldrà presentar l’Entrada. La Entrada a  l’Espectacle que hagi estat cancel·lat no podrà bescanviar-se per la d’una altra representació. La devolució de l’import de les entrades comprades “online” mitjançant la pàgina web www.visitandorra.com és automàtica i no requereix de cap tràmit per part de l’usuari

Un cop transcorreguts 30 minuts des de l’inici de l’Espectacle, s’entendrà que ja s’ha realitzat i el Titular de l’Entrada no tindrà dret a la devolució de l’Entrada.

Les condicions climatològiques adverses no donen dret a la devolució de l’import de l’Entrada si l’Espectacle acaba realitzant-se.

7. Drets d’imatge, propietat intel·lectual i prohibicions relatives a la publicitat no autoritzada i altres activitats de màrqueting:

Queda totalment prohibit fotografiar, filmar o gravar l’Espectacle.

El Titular de l’Entrada no podrà utilitzar les localitats amb finalitats comercials, com ara promocions o activitats publicitàries, ni usar-les com a premi o recompensa en concursos, loteries o programes d’incentius, llevat que l’Organitzadora ho autoritzi expressament. L’incompliment d’aquesta prohibició donarà dret a l’Organitzadora a reclamar els danys i perjudicis causats.

D’acord amb la legislació vigent, l’Organització podrà captar i publicar imatges de l’Espectacle i de les persones que hi assisteixin amb la finalitat d’informar sobre la seva celebració en els canals de comunicació que empra habitualment.

8. Servei de consigna i d’objectes perduts:

El Recinte disposa d’un servei gratuït de consigna.

L’Organitzadora no es fa responsable dels objectes que s’hi guardin i es reserva el dret d’acceptar o rebutjar qualsevol dels objectes que el Titular de l’Entrada pretengui desar-hi.

Qualsevol objecte desat a la consigna o trobat al Recinte que no hagi estat reclamat en el termini de 48 hores s’entendrà com a abandonat i podrà ser destruït per l’Organitzadora.

9. Accés al recinte persones amb mobilitat reduïda:

El Recinte disposa d’un espai limitat reservat per a les personers amb mobilitat reduïda amb cadira de rodes (“Espai Limitat”) al qual es podrà accedir amb una Entrada Gratuïta Dempeus vist que aquest es troba en la zona habilitada als espectadors dempeus. Les persones en cadira de rodes que accedeixin a l'Espai limitat podran fer-ho amb un únic acompanyant de la seva elecció (“l’Acompanyant”). L’Acompanyant gaudirà d’un seient ubicat en el mateix Espai Limitat. L’Organitzadora es reserva el dret de limitar l’accés a l’Espai Limitat quan l’aforament d’aquest estigui complet. Es limita el nombre d’Acompanyants per motius de seguretat i d’espai. Per a qualsevol consulta relativa a les condicions d’accés a aquest espai poden enviar un correu electrònic a rebel@andorraturisme.ad.

10. Dades personals:

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa a l’usuari (Usuari), com a persona que facilita les seves dades personals (Dades Personals) que aquestes passaran a formar part del fitxer responsabilitat d’Andorra Turisme, SAU, registrat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Les dades s’utilitzaran per comunicar-li qualsevol iniciativa amb finalitat promocional i publicitària de les activitats turístiques d’Andorra Turisme (esdeveniments i activitats esportives, culturals i d’oci, entre d’altres) mitjançant qualsevol canal d’informació, d’acord amb l’acceptació expressa manifestada en el moment de la recollida de les dades . L’Usuari és responsable de la veracitat de les dades facilitades i de comunicar-ne qualsevol modificació; per tant, Andorra Turisme queda exempta de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Com a usurari podeu exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, reclamació, portabilitat, limitació, supressió i oblit amb relació a les vostres dades. Aquests drets els pot exercir l’usuari enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica lpd@visitandorra.com o per correu postal a Andorra Turisme (C/Prat de la Creu, 59-65, bloc D, 4t pis, Andorra la Vella); cal incloure el nom i els cognoms, un domicili als efectes de notificacions, una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport i el contingut concret del dret que es vol exercir.

Per més informació sobre la política de privacitat consulti  https://visitandorra.com/ca/politica-de-privacitat.

11. Legislació aplicable:

Qualsevol controvèrsia o disputa relacionada amb qualsevol dels drets i les obligacions que es deriven d’aquests Termes i condicions generals es resoldrà de conformitat amb la llei andorrana i davant els tribunals del Principat d’Andorra.